FinanceVietnam
Theo thông báo ngày 12.09.2019 từ CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, đơn vị thông báo phát hành chứng quyền cho mã VHM của công ty Công ty cổ phần Vinhomes (HOSE), chi tiết lô chứng quyền như sau:
Tuy nhiên, không có bất kỳ lệnh đăng ký mua nào vào ngày chào bán.


Link văn bản thông báo từ KIS: http://images1.cafef.vn/download/120919/bao-cao-ket-qua-phan-phoi-chung-quyen-co-bao-dam-chung-quyenvhmkismcat01.pdf

FVN - Mike
Previous Post Next Post