FinanceVietnam

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) đang tiến hành các thủ tục liên quan đến việc thi công dự án KDL Đại Dương trong năm 2019. Chi tiết dự án tham khảo tại http://hodeco.vn/view/26/khu-du-lich-dai-duong

Nhằm tài trợ vốn cho dự án này, HDC thực hiện phát hành chào bán lô trái phiếu có nội dung chi tiết như sau:
1
Tổ chức phát hành
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (“HDC”)
2
Tên trái phiếu
Trái phiếu HDC
3
Loại trái phiếu chào
bán
Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành
4
Phương thức phát
hành
Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
5
Mệnh giá
1.000.000.000 (một tỷ) VNĐ/trái phiếu
6
Giá phát hành
100% mệnh giá
7
Tổng mệnh giá phát
hành
Tối đa 150.000.000.000 VNĐ (một trăm năm mươi tỷ đồng)
8
Tổng số lượng trái
phiếu phát hành
Tối đa 150 (một trăm năm mươi) trái phiếu
9
Hình thức trái phiếu
Ghi sổ
10
Số lượng chào bán tối
thiểu
Tối thiểu 1.000.000.000 (một tỷ) VNĐ/nhà đầu tư, hay 01 (một)
trái phiếu/nhà đầu tư
11
Ngày phát hành
[●] (Dự kiến trong tháng 9-10 năm 2019)
12
Kỳ hạn trái phiếu
Dự kiến [01] - [02] năm kể từ ngày phát hành
13
Ngày đáo hạn
[●] (Vào ngày tròn [01] - [02] năm kể từ ngày phát hành)
14
Kỳ tính lãi
Kỳ tính lãi: 06 (sáu) tháng, kể từ và bao gồm Ngày phát hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày thanh toán lãi đầu tiên và, hoặc ngày Người Sở hữu trái phiếu thực hiện quyền bán lại trái phiếu trước ngày đáo hạn.
Ngày Tính Lãi: là ngày đầu tiên của Kỳ tính lãi. Ngày Tính lãi của Kỳ tính lãi đầu tiên là Ngày phát hành.
15
Phương thức trả gốc và
lãi trái phiếu
Tiền gốc: Các khoản thanh toán tiền gốc Trái phiếu sẽ được chuyển vào tài khoản tiền Đồng Việt Nam của Người Sở hữu trái phiếu đã ghi trong Sổ Đăng ký vào Ngày đáo hạn. Trong trường hợp Người Sở hữu trái phiếu bán lại Trái phiếu trước hạn, tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán cho Người Sở hữu trái phiếu sau khi Người Sở hữu trái phiếu giao lại Giấy Chứng nhận Trái phiếu tại Văn phòng được Chỉ định của Đại lý thanh toán.
Tiền lãi: Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán định kỳ 06 (sáu) tháng một lần vào Ngày thanh toán lãi, hoặc sau khi Người Sở hữu trái phiếu giao lại Giấy Chứng nhận Trái phiếu tại Văn phòng được Chỉ định của Đại lý thanh toán nếu Người Sở hữu trái phiếu thực hiện quyền bán lại trái phiếu trước ngày đáo hạn.
• Ngày thanh toán lãi: Là ngày [●] và [●] hàng năm
16
Lãi trái phiếu
10.5%/năm
Tiền lãi được cộng dồn trên số ngày thực tế kể từ và bao gồm
ngày phát hành, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày thanh
toán lãi đầu tiên và, hoặc ngày Người Sở hữu trái phiếu thực
hiện quyền bán lại trái phiếu trước ngày đáo hạn.
Tiền lãi sẽ được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm
có 360 ngày.
17
Quyền bán lại trái
phiếu trước ngày đáo
hạn
Người Sở hữu trái phiếu có quyền bán lại trái phiếu theo giá
bán lại bằng Mệnh giá trái phiếu phát hành sau 06 (sáu) tháng
kể từ Ngày phát hành.
Trái phiếu thực hiện quyền bán lại trước Ngày đáo hạn sẽ bị
tính phí 1% dựa trên giá trị giao dịch.
Tổ chức phát hành có nghĩa vụ mua lại toàn bộ các Trái phiếu
được thực hiện quyền.
18
Giao dịch trái phiếu
Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà
đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong
vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường
hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định
của pháp luật.
Sau thời gian nêu trên, Trái phiếu được giao dịch không hạn
chế về số lượng nhà đầu tư, trừ trường hợp Tổ chức phát hành
có quyết định khác.
19
Đại lý đăng ký, lưu ký
trái phiếu
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
20
Đại lý thanh toán trái
phiếu
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

Liên Hệ: Mr. Sơn - 0947.160.112 hoặc Mr. Lộc - 0914.737.828 để biết thêm chi tiết.
Previous Post Next Post