FinanceVietnam
HĐQT CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) đã thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Hải Duy.
Để LDG chủ động trong công tác quản lý và thuận lợi điều hành dự án khu du lịch Bãi Bụt, LDG sẽ nhận chuyển nhượng 9.99 triệu cổ phần của CTCP Hải Duy hiện đang là chủ chủ đầu tư dự án khu du lịch Bãi Bụt.
Theo đó, sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, tỷ lệ sợ hữu của LDG tại CTCP Hải Duy là 99.9%.
Việc này được giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, các thỏa thuận có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng và quyết định các công việc khác có liên quan.
Nguồn: vietstock.vn
Previous Post Next Post