FinanceVietnam

1.Thị trường ngoại tệ và tỷ giá:
           Tỷ giá mua, bán VND/USD niêm yết (cuối ngày) trên website của ngân hàng thương mại ổn định ở mức 23.135/23.255 VND/USD trong 02 ngày đầu tuần, sau đó tăng nhẹ và niêm yết 02 ngày cuối tuần lên mức 23.140/23.260 VND/USD (tăng 10 VND/USD cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày làm việc cuối tuần trước 30/8/2019).
           2. Lãi suất huy động và cho vay của các TCTD:
           2.1. Lãi suất huy động:
  - Lãi suất huy động VND: Hiện, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,2-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,5-6,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn t12 tháng trở lên ở mức 6,6-7,5%/năm.
- Lãi suất huy động USD: Hiện lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.
           2.2. Lãi suất cho vay:
- Lãi suất cho vay VND: Hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn.
- Lãi suất cho vay USD: Hiện lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm.
  3. Hoạt động của thị trường liên ngân hàng:
           3.1.Về doanh số giao dịch:
Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 295.791 tỷ đồng, bình quân 59.152 tỷ đồng/ngày, tăng 4.071 tỷ đồng/ngày so với tuần 26 – 30/8/2019; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 121.658 tỷ đồng, bình quân 24.332 tỷ đồng/ngày, giảm 6.981 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.
Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (63% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (24% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 69% và 22%.
3.2.Về lãi suất:
- Đối với các giao dịch bằng VND: So với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt 0,18%/năm, 0,32%/năm và 0,28%/năm xuống mức 4,24%/năm, 4,28%/năm và 4,42%/năm.
- Đối với các giao dịch USD: Lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 01 tuần vẫn giữ mức lãi suất bình quân tuần trước, lần lượt là 2,09%/năm và 2,10%/năm trong khi lãi suất bình quân kỳ hạn 01 tháng tăng 0,13%/năm lên mức 2,33%/năm.
Dưới đây là lãi suất bình quân liên ngân hàng của các kỳ hạn chủ chốt trong tuần từ 03/9/2019 – 06/9/2019:
Qua đêm
1 tuần
2 tuần
1 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
VND
4,24
4,28
4,37
4,42
4,80
5,09
5,84
USD
2,09
2,10
2,04
2,33
2,95
2,54
-

Nguồn: Sbv.gov.vn
Previous Post Next Post