FinanceVietnam

Ngày 30/09/2019, Công ty Cổ phần Đạt Phương đã công bố thông tin về Quyết định vay vốn, bảo lãnh, mở L/C giữa Công ty Cổ phần Đạt Phương và Ngân hàng TMCP Đầu tư va Phát triển Việt Nam - BIDV - CN Thăng Long. Hạn mức tín dụng năm 2019 - 2020 là 1.333.000.000.000 VND (~ Một nghìn ba trăm tỷ đồng)


Previous Post Next Post